Information från årsmötet

SARA avhöll sitt årsmöte digitalt via TEAMS den 21’de mars 2021.

Styrelsens ordinarie ledamöter förblir oförändrade då både My Åberg, Charlotte Goss och Annelie Eriksson blev omvalda på 2år. Däremot fick vi 2 nya suppleanter. Idag ser styrelsen ut som följande:
Bodil Blomqvist (ordförande /kassör)
Nils Rosenkjaer (vice ordförande)
My Åberg (sekreterare)
Camilla Nilsson (ord. ledamot)
Charlotte Goss (ord. ledamot)
Annelie Eriksson (ord.ledamot)
Marie Cederbom (suppleant)
Roland Ask (suppleant)

Revisor samt revisorssuppleant blev Kerstin Kimfors & Gert-Åke Åberg
Vaberedningen består av Stig Pilroth (sammankallande) samt Göran Eriksson.

Under årsmötet avhandlades en motion på stadgeändring angående antalet styrelseledamöter och suppleanter (kapitel 15 Styrelsen). Följande förslag till förändring godkändes (Där fetstil = ändringen).
”…Styrelsen skall bestå av ordföranden samt 5-7 ordinarie ledamöter och 1-3 suppleant. Varje Skandinaviskt land har rätt till minst en styrelseledamot förutsatt att det landet har minst 5 medlemmar. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte för ordinarie ledamot och ett år från årsmöte till årsmöte för suppleant. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte….”

Som följd av ovan motion godkändes det också att det skall läggas till en stående punkt på dagordningen till årsmötet som ska infalla som punkt 9. ”Fastställande av antal ordinarieledamöter jämte suppleanter i styrelsen”

Det skall kallas till en höststämma där dessa förslag skall behandlas en andra gång innan ändringen kan gå igenom.

Utöver det protokollförda samtalet diskuterades det även kommande säsong, propositioner och hästmaterial. I dagsläget ser utsikterna för Svensk arabgalopp väldigt ljus ut. 2019 hade vi 28 startande (Svensktränade) hästar där vi 2020 hade 36st startande hästar. Enligt uppgifter från tränare och ägare finns det idag 52st hästar som planeras att starta 2021, även med ett viss bortfall som man alltid får räkna med är det ändå en stor ökning!

Som vi redan visste kommer inte Gärdet och nationaldagsgaloppen att avridas i och med Covid-19, och tyvärr kommer inte heller Shadwell sponsra med DIAR dagen så länge som restriktioner för publik råder, men som det ser ut kommer detta tillbaka när pandemin och restriktionerna släpper. Glädjande nog verkar det som att Strömsholm kommer att genomföras publikfritt.

Vi i styrelsen ser fram emot ett nytt spännande tillsammans med alla aktiva.

Obs… Traditionsenligt delades det (dock endast symboliskt :)) ut diplom för årets prestationer som kommer presenteras i ett separat inlägg med foto och motiveringar.