Dagordningen till 28 mars

Dagordning SARA:s årsmöte 28/3 2015 kl 14.oo i Hässleholm

1) Upprättande av röstlängd
2) Val av ordförande för mötet
3) Val av sekreterare för mötet
4) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5) Fastställande om mötet blivit utlyst i laga ordning
6) Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
7) Fastställande av resultat- och balansräkning
8) Revisorernas berättelse
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val av styrelseledamöter och suppleanter
11) Val av revisorer
12 Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
13) Fastställande av årsavgiften för 2016
14) Motioner
Från Göran Ericsson, justering av tidpunkter i stadgarna
Eventuellt övriga motioner
15) Övriga frågor av ej beslutsfattande karaktär
16) Mötet avslutas